Bạn nghĩ rằng mình không có khả năng sáng tạo, chỉ những người có năng khiếu thiên bẩm mới có. Điều này hoàn toàn sai lầm bởi vì khả năng sáng tạo có thể học tập và phát triển sáng tạo giống như những kĩ năng khác.

Pages