MỤC TIÊU KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ANDROID TẠI T3H

TẠI SAO HỌC VIÊN NÊN LỰA CHỌN T3H?:

- ANDROID T3H Chuyên sâu kiến thức, thực tập cùng Doanh Nghiệp.

- Sau khóa học, học viên sẽ nắm chắc kiến thức javacore, có khả năng phân tích, giải quyết các bài toán theo Lập trình Hướng đối tượng (OOP),

- Xây dựng các bài toán quản lý trên Java, Xây dựng project App/Game theo từng Level.

- Học viên có khả năng tự xây dựng các ứng dụng Android dựa trên ý tưởng của bản thân và vận dụng những kiến thức Android được cung cấp từ đội ngũ giảng viên đến từ doanh nghiệp.

- Học viên sẽ được hướng dẫn để có thể tự kiếm tiền bằng app do chính mình thiết kế, trở thành chuyên viên lập trình Android, ứng dụng, game tại các Doanh nghiệp.

- Hoàn thiện ít nhất 5 sản phẩm ứng dụng Android thiết thực, ý nghĩa và đáp ứng đủ, đạt yêu cầu doanh nghiệp trong 4 – 6 tháng.

- Bảo vệ project cuối khóa và phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng. Thực tập và làm việc trong 4 - 6 tháng.

- Nhận chứng chỉ do Hệ thống đào tạo CNTT T3H

Hỗ trợ giới thiệu việc làm ngay trong và sau khóa học lập trình Android tới các doanh nghiệp liên kết với T3H

Tổng quan khoá học

Học phí:

Nhận ưu đãi 35% cho Học viên khi đăng ký học trước trước ngày 10/04

Số giờ học: 

 135h

Thời gian học:  2 buổi/ tuần
Số học viên:  15 - 22 học viên

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Đối tượng tham gia

- Khóa học lập trình Android phù hợp với các bạn sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học

- Và tất cả các đối tượng yêu thích, đam mê và mong muốn thành công trong lĩnh vực phát triển ứng dụng cho thiết bị di động.

- Nhân viên đang làm việc tại các công ty lập trình mong muốn tìm hiểu hoặc đi sâu về lập trình di động Android.

Phần 1: Java core - Lập trình hướng đối tượng (OOP)

Buổi 1: Tổng quan lập trình hướng đối tượng trong java

- Lập trình hướng đối tượng là gì?

- Các tính chất trong lập trình hướng đối tượng?

- Cách phân tích bài toán bằng lập trình hướng đối tượng

- Công nghệ Java là gì?

- Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng bằng Java

- Tính trừu tượng

Buổi 2: Kiểu dữ liệu và các lệnh điều khiển trong java

- Các kiểu dữ liệu trong Java

   - Kiểu dữ liệu nguyên thủy

   - Kiểu dữ liệu đối tượng

- Cấu trúc rẽ nhánh

   - Cấu trúc if/else

   - Cấu trúc switch - case

- Cấu trúc lặp

   - For

   - While

   - Do…while

Buổi 3: Tính kế thừa và tính đa hình trong java

- Tính chất kế thừa

   - Kế thừa từ lớp cha

   - Thực thi Interface

- Tính đa hình

   - Override

   - Overload

Buổi 4: Phạm vi chia sẻ dữ liệu, this và phương thức khởi tạo

- Kiểm tra 1(30-60p)

- Phạm vi chia sẻ dữ liệu trong Java (private, protected, public, default, static).

- Toán tử this

- Phương thức khởi tạo

Buổi 5: Mảng và Arraylist trong java

- Kiểu dữ liệu mảng tĩnh một chiều, 2 chiều

   - Các phương thức với mảng

   - Làm việc với đối tượng Arrays

- Đối tượng ArrayList

   - Các phương thức với Arraylist

Buổi 6: String trong java

- Đối tượng StringBuilder và StringBuffer, String

- Các phương thức của String

- Các phương thức của Stringbuilder, Stringbuffer

Buổi 7: Xử lý ngoại lệ, File trong java

- Xử lý ngoại lệ trong Java

- Đối tượng File

- Đọc ghi file bằng FileInputStream & FileOutputStream

- Bài toán Download File qua mạng

Buổi 8: Kiểm tra kiến thức java core

Buổi 9: Lập trình giao diện SWING, xử lý các sự kiện

- Lập trình giao diện SWING & AWT

- Các đối tượng JFrame, JPanel

- Cách sử dụng CardLayout & NullLayout

- Xử lý các sự kiện WindowListener, MouseListener, KeyListener, cách sử dụng WindowAdapter, MouseAdapter, KeyAdapter.

- Khái niệm ánh xạ đối tượng trong Java

Buổi 10: Lập trình giao diện SWING (tiếp)

- Lập trình giao diện SWING & AWT (tiếp)

- Các đối tượng JButton, JLabel, JTextField, JProgressBar

- Xử lý các vấn đề liên quan đến giao diện

   - UI LookAnd Feel cho JFrame.

   - Cách bố trí JButton, JLabel, JTextField, JProgressBar trong JPanel cho từng bài toán giao diện

   - Xử lý các sự kiện ActionListener, KeyListenser cho các đối tượng trên.

Buổi 11: Lập trình đồ họa, graphic trong java

- Lập trình đồ họa trong java (Draw in JPanel)

- Đối tượng Graphic và Graphics2D, phương thức paintComponent

- Các phương thức vẽ chữ, vẽ hình, vẽ ảnh trong Graphics2D

- Bảng mã màu RGB

- Kỹ thuật khử răng cưa

Buổi 12: Các kỹ thuật xử lý trong lập trình đồ họa

- Các kỹ thuật xử lý trong lập trình đồ họa

   - Phân tích các đối tượng và sơ đồ liên kết các đối tượng trong bài toán Game

   - Xử lý va chạm giữa 2 đối tượng

   - Lắng nghe KeyListener trong Jpanel

   - Sử dụng Thread trong Java

   - Xử lý đồng bộ tốc độ của các đối tượng trong 1 luồng

- Phân nhóm làm game/app Java

- Gợi ý, tư vấn cách làm các game/app cho sinh viên

Buổi 13: Support project java

Buổi 14: Support project java

Buổi 15: Tổng kết java, chấm điểm project java

DEMO SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN T3H: tại đây

Phần 2: Lập trình ứng dụng với android

phan-1-lap-trinh-mobile-android

Buổi 1: Tổng quan về HĐH Android

- Tổng quan về HĐH Android?

   - HĐH Android vs IOS, các phiên bản Android

   - Phạm vi ứng dụng HĐH Android, Google Market

   - Một số các tính năng của HĐH Android

- Kiến trúc HĐH Android?

- Setup môi trường phát triển HĐH Android (Eclipse+Android SDK)

- Tổng quan về thiết kế giao diện trong Android

   - Sơ đồ các đối tượng giao diện của ứng dụng trên màn hình thiết bị di động

   - Các đối tượng layout trong Android

   - LinearLayout, TableRow

Buổi 2: Các đối tượng layout, view trong Android

- Các đối tượng layout trong Android

   - RelativeLayout

   - FrameLayut

   - GridLayout

- Các đối tượng View

   - Button, TextView, EditText

Buổi 3: Xây dựng layout các ứng dụng

- Các đối tượng View

   - ImageView, ImageButton

   - ProgressBar, SeekBar, RadioButton

   - CustomView

- Ôn tập xây dựng thiết kế layout giao diện các chương trình

   - Sử dụng các dạng layout và các view để design các giao diện chương trình

Buổi 4: Đối tượng Activity, ánh xạ đối tượng view, xử lý các sự kiện, Toast và đối tượng Context

- File điều hướng chương trình AndroidManifest

- Đối tượng Activity

   - Định nghĩa, Cách sử dụng, Vòng đời

- Sử dụng LogCat

   - Các level log

   - Cách đọc lỗi từ logcat

   - Cách đọc các thông báo từ logcat

- Ánh xạ các đối tượng View từ file layout vào code

- Xử lý các sự kiện OnClick, OnLongClick

- Cách dùng Toast.makeText method

- Đối tượng Context

   - Activity Context

Buổi 5: Các Drawable Android

- Các Drawable Android

   - BitmapDrawable, ClipDrawable, DrawableContainer

   - GradientDrawable, InsetDrawable, LayerDrawable

   - NinePatchDrawable

   - RotateDrawable

   - ScaleDrawable

   - ShapeDrawable

   - AnimationDrawable

   - LevelListDrawable

   - StateListDrawable

   - TransitionDrawable

- ColorState List

Buổi 6: Đối tượng Intent, Bundle, trao đổi dữ liệu giữa các Activity

- Đối tượng Intent

- Đối tượng Bundle

- Trao đổi dữ liệu giữa các Activity sử dụng Intent và Bundle

- Trao đổi dữ liệu giữa các Activity sử dụng môi trường chung Application Context

- Phương thức ActivityForResult

Buổi 7: Đối tượng Context, Các Animation Android

- Đối tượng Context

   - Application Context: chia sẻ dữ liệu với Application Context

- Các Animation Android

   - Property Animation

   - Tween Animation

Buổi 8: Kiểm tra, đánh giá sinh viên

Buổi 9: Đối tượng ListView

- Đối tượng ListView(GridView, ScrollView, HorizontalView: sinh viên tự nghiên cứu)

Buổi 10: Đối tượng ViewPager, DrawerLayout

- Đối tượng ViewPager, DrawerLayout

- Thực hành xây dựng navigation bar

Buổi 11: Đối tượng Dialog, Các vùng lưu trữ dữ liệu trong Android

- Đối tượng Dialog

   - AlertDialog(giới thiệu)

   - ProcessDialog(giới thiệu)

   - CustomDialog(Demo)

- Các vùng lưu trữ dữ liệu trong Android

   - Đọc file từ thư mục Assets

   - Đối tượng File & Đọc/Ghi file vào bộ nhớ External/Internal

   - Đối tượng SharePreference Android

Buổi 12: Xử lý Thread, Đối tượng Handler, Asyntask trong Android

- Xử lý Thread trong Android

- Đối tượng Handler

- Đối tượng Asyntask

Buổi 13: XML Parser, Đối tượng WebView

- XML Parser

- Đối tượng WebView

Buổi 14: Thư viện JSoup

- Thư viện JSoup để parse HTML

   - Định nghĩa

   - Các phương thức truy cập trang website, đọc nội dung HTML

   - Lọc nội dung HTML theo class, id, attribute

Buổi 15: Đối tượng Fragment

- Đối tượng Fragment

   - Định nghĩa

   - Cách sử dụng Fragment

   - Trao đổi dữ liệu giữa các Fragment

Buổi 16: Đối tượng SQLiteDataBase, Sử dụng file DataBase

- Đối tượng SQLiteDataBase

   - Định nghĩa

   - SQLiteManager add-on Firefox browser

   - Tạo DataBase và thực hành các câu lệnh Select, Insert, Update, Delete

- Sử dụng file DataBase trong code

   - Kết nối đến DataBase

   - Xây dựng các phương thức truy xuất DataBase

- Phát động hình thành ý tưởng làm Project cuối khóa

Buổi 17: Đối tượng BroadcastReceiver

- Đối tượng BroadcastReceiver

   - Định nghĩa

   - Broadcast Internal

   - Broadcast External

   - Trao đổi dữ liệu 2 chiều giữa Broadcast với Activity

- Phát động hình thành ý tưởng làm Project cuối khóa

Buổi 18: Contenprovider, Đối tượng MediaPlayer

- Contenprovider(Đối tượng MeiaStore)

- Đối tượng MediaPlayer

- Phát động hình thành ý tưởng làm Project cuối khóa

Buổi 19 + 20: Đối tượng Servicce,

- Đối tượng Servicce

   - Định nghĩa

   - Local service

     + Start service

     + Bind Service

   - Remote Service

     + Kiểu dữ liệu AIDL

     + Start service

     + Bind Service

   - Trao đổi dữ liệu 2 chiều giữa Service với Activity

Buổi 21 + 22: Đối tượng GoogleMap

- Đối tượng GoogleMap

   - Định vị vị trí

   - Tìm đường

   - Vẽ đường đi

   - Các sự liện với map

- Chốt danh sách đề tài đồ án

Buổi 23: Đối tượng Camera

- Đối tượng Camera

Buổi 24 + 25: Webservice

- Webservice

- Xây dựng Server(API)

- Giao tiếp giữa Android và server

Buổi 26: Đối tượng WindowManager

- Đối tượng WindowManager

   - Định nghĩa

   - Sử dụng để hiển thị view lên màn hình screen

Buổi 27: Support project cuối khóa

- Support các sinh viên về các vấn đề liên quan đến project như giải thích, fix bug, hướng dẫn làm các funtion.

- Cập nhật tiến độ làm project của từng nhóm Sinh Viên.

Buổi 28 + 29: Support project

Buổi 30: Kết thúc khóa học

Kết quả đạt được

Khóa học lập trình ANDROID T3H kiến thức chuyên sâu, thực tập cùng Doanh Nghiệp.

Bạn có thể tạo ra ít nhất 3 sản phẩm ứng dụng thiết thực, ý nghĩa và đáp ứng đủ, đạt yêu cầu Doanh nghiệp trong 4 – 6 tháng.

Bảo vệ project và phỏng vấn trực tiếp với nhà Tuyển dụng.

PHẦN I. JAVACORE

- Nắm chắc Javacore; phân tích và giải quyết các bài toán theo Lập trình HĐT;

- Xây dựng các bài toán quản lý trên Java.

- Lập trình giao diện SWING & AWT

+ Các đối tượng JFrame, JPanel,JButton, JLabel, JTextField, JProgressBar

+ Cách sử dụng CardLayout & NullLayout

+ Xử lý các sự kiện WindowListener, MouseListener, KeyListener, cách sử dụng WindowAdapter, MouseAdapter, KeyAdapter.

o UI LookAnd Feel cho JFrame.

o Cách bố trí JButton, JLabel, JTextField, JProgressBar trong JPanel cho từng bài toán giao diện

o Xử lý các sự kiện ActionListener, KeyListenser

+ Ánh xạ đối tượng trong Java

- Sử dụngThread, Xử lý với file âm thanh game .wav, .mid

- Các kỹ thuật xử lý trong lập trình đồ họa; xử lý va chạm, đồng bộ tốc độ của các đối tượng trong Java.

- Xây dựng project App/Game theo từng Level.

PHẦN II - ANDROID

- Cài đặt môi trường Android, Cài đặt và chạy máy ảo Genimotion.

- Thực hành xử lý giao diện layout với các đối tượng Layout và view, Thực hành vẽ trong CustomView

- Thực hành in log và check các trạng thái của Activity bằng LogCat và các sự kiện Click của các View ánh xạ

- Chuyển đổi layout hiển thị giữa các Activity, xây dựng và trao đổi dữ liệu qua lại giữa Activity.

- Thực hành với các dạng Drawable android để tạo giao diện các layout, Custome giao diện Progressbar, button, Editext, TextView, Các bài toán Animation dùng AnimationDrawable

===> Tạo mini Game ứng dụng.

- Xử lý Thread trong Android và viết các ứng dụng.

- Viết ứng dụng đa nhiệm với các đối tượng Handler, Đối tượng Asyntask

- Xây dựng danh sách item animal bằng ListView, ScrollView và Xây dựng Navigation bar và các page hiển thị.

- Thực hành xây dựng màn hình giao diện bằng Fragment

- Thực hành xây dựng database cho Game.

- Thực hành xây dựng broadcast lắng nghe các thao tác của người dùng, xây dựng Servicelocal và remote.

- Lấy và hiển thị danh sách các bài hát trong bộ nhớ External bằng ListView, xây dựng giao diện chơi nhạc, sử dụng MediaPlayer.

- Thực hành sử dụng đối tượng SoudPool để chơi các bài nhạc game, Xây dựng LiveWallPaper ứng dụng

- Viết ứng dụng đa phương tiện với Đối tượng GoogleMap, thực hành lồng khung tranh vào layout và chụp ảnh bằng đối tượng CameraCamera , xây dựng View để soạn tin nhắn, nhắn tin trên screen, sử dụng WindowManager và Service WindowManager,.....

- Xây dựng các phương thức đổi màu background của layout để test bộ cảm biến trên thiết bị.

- Thực hành xây dựng kết nối client-server để chat text

- Xây dựng các ứng dụng App/ Game chất lượng cao, fix bug.

Chính sách ưu đãi

Chương trình Ưu đãi tháng 04

Nhận ưu đãi 35% cho Học viên khi đăng ký học trước ngày 10/4

Giảm 100 – 300k/ hv khi đăng ký nhóm

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ

100% Giảng viên đến từ các doanh nghiệp

Đội ngũ giảng viên hiện tại của hệ thống đào tạo CNTT T3H hiện đang đảm nhiệm các vị trí Team lead tại các Công ty lớn
100
100% Giảng viên đến từ doanh nghiệp
98
98% giữ các vị trí Team lead - chuyên gia hàng đầu lĩnh vực công nghệ
100
100%+ Luôn Support 24/7
Mã Lớp học Khóa đào tạo Khai giảngsort descending Lịch học Thời gian Đăng ký
LFE 1910E

Lập trình Front - end

06/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPHP 2007E

Lập trình PHP

19/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LAND 1910E

Lập trình Java - Android

2/12/2020 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPYT 1910E

Lập trình Python

28/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LASP CORE 1910E

Lập trình ASP.Core

3/11/2020 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LTESTCB 1910E

Tester Basic

4/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LJAVA 1910E

Lập trình Java Web

7/07/2021 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký