CLB Sách và Hành Động T3H chuẩn bị thành lập ngày 21/6/2017 chính là một thư viện sách cộng đồng, kết nối và mang văn hoá đọc đến học sinh, sinh viên và các đối tượng yêu thích sách cũng như tạo môi trường, sân chơi giao lưu giữa các thành viên sau mỗi ngày học tập.

Pages