Mục tiêu khoá học

TẠI SAO HỌC VIÊN NÊN LỰA CHỌN KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ANDROID TẠI T3H?:

- ANDROID T3H Chuyên sâu kiến thức, thực tập cùng Doanh Nghiệp.

- Sau khóa học, học viên sẽ nắm chắc kiến thức javacore, có khả năng phân tích, giải quyết các bài toán theo Lập trình Hướng đối tượng (OOP),

- Xây dựng các bài toán quản lý trên Java, Xây dựng project App/Game theo từng Level.

- Học viên có khả năng tự xây dựng các ứng dụng Android dựa trên ý tưởng của bản thân và vận dụng những kiến thức Android được cung cấp từ đội ngũ giảng viên đến từ doanh nghiệp.

- Học viên sẽ được hướng dẫn để có thể tự kiếm tiền bằng app do chính mình thiết kế, trở thành chuyên viên lập trình Android, ứng dụng, game tại các Doanh nghiệp.

- Hoàn thiện ít nhất 5 sản phẩm ứng dụng Android thiết thực, ý nghĩa và đáp ứng đủ, đạt yêu cầu doanh nghiệp trong 4 – 6 tháng.

- Bảo vệ project cuối khóa và phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng. Thực tập và làm việc trong 4 - 6 tháng.

- Nhận chứng chỉ do Hệ thống đào tạo CNTT T3H

Hỗ trợ giới thiệu việc làm ngay trong và sau khóa học lập trình Android tới các doanh nghiệp liên kết với T3H

Tổng quan khoá học

Học phí:

- Ưu đãi 35% Học phí 

Số giờ học: 

 135h

Thời gian học:  2 buổi/ tuần
Số học viên:  15 - 22 học viên

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Đối tượng tham gia

- Khóa học lập trình di động Android phù hợp với các bạn sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học

- Và tất cả các đối tượng yêu thích, đam mê và mong muốn thành công trong lĩnh vực phát triển ứng dụng cho thiết bị di động.

- Nhân viên đang làm việc tại các công ty lập trình mong muốn tìm hiểu hoặc đi sâu về lập trình di động Android.

Phần 1: Java core - Lập trình hướng đối tượng (OOP)

Ngôn ngữ Java trong lập trình ứng dụng trên android

- Giới thiệu lập trình ứng dụng Java

- Lập trình hướng đối tượng

- Các vấn đề liên quan đến phương thức

- Array và array list

- Các vấn đề liên quan đến lớp và đối tượng

- Kế thừa (Inhertance)

- Tính đa hình (Polymorphism)

- Các cấu trúc câu lệnh cho Java

- Cách xử lý với đa luồng Multi Thread

- Các giao thức và cách kết nối như HTTP, TCP IP trong java

Kết quả: Xây dựng project App/Game theo từng Level.

DEMO SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN T3H: tại đây

Ngôn ngữ Java trong lập trình ứng dụng trên android

Phần 2: Lập trình ứng dụng với android

phan-1-lap-trinh-mobile-android
1. Sự phát triển các ứng dụng di động

- Một số hệ điều hành trên thiết bị di động.

- Quá trình phát triển của hệ điều hành android.

- Kiến trúc của hệ điều hành android.

- Thiết lập môi trường lập trình ứng dụng.

2. Ứng dụng trên Android và Activity

- Các loại ứng dụng trong android.

- Cấu trúc của một Project ứng dụng Android

- Activity & các loại Activity.

- Các tài nguyên trong ứng dụng Android

3. Xây dựng giao diện ứng dụng trên Android

- Các loại layout

- Tạo và sử dụng Fragment

- Các điều khiển thường dung trong ứng dụng

- Menu & Action Bar

- Tạo và sử dụng các loại Dialog

- Toast & Notification

- Tạo và sử dụng Custom View

- Các loại Adapter & kết nối dữ liệu

4. Intents

- Các intents có sẵn trong android

- Intentn và Data URL

- Dử dụng Component gọi trực tiếp Activity

- Bộ lọc Intents & Broadcast Reciever

5. Khai thác dữ liệu internet:

- Kết nối đến tài nguyên internet

- Xử dụng XML Pull Parser để lấy dữ liệu

- Download Manager & Internet Service

- Kết nối đến Google App Engine

6. Lưu trữ, phục hồi và chia sẻ dữ liệu:

- Các phương thức lưu trữ dữ liệu trong android

- Lưu trữ dữ liệu đơn giản Shared Preference

- Preference Framework & Preference Activity

- Lưu trữ trạng thái của ứng dụng

- Thao tác dữ liệu trên tập tin hệ thống

7. Database & Content Provider

- Khái niệm cơ sở dữ liệu trong lập trình ứng dụng Android

- Giới thiệu và thao tác với SQLite

- Content Value & Cursors

- Thao tác dữ liệu với Content Providers

- Chức năng tìm kiếm trong ứng dụng

- Các loại content Provider có sẵn trong android

8. Services:

- Giới thiệu về services

- Sử dụng Background Worker Threads

- Sử dụng Alarms

9. Các điều khiển nâng cao

- Thiết kế theo kích thước và độ phân giải

- Android Text-to-Speech và nhận dạng giọng nói

- Các chuyển hoạt animation

- Các dạng tài nguyên Drawable nâng cao

- SurfaceView và tạo đối tượng 3D

- Copy & Pase trong Clipboard

- Thao tác Touch Screen trong android

10. Xây dựng ứng dụng Home Screen

- Tạo ứng dụng dạng Widgets

- Tạo và sử dụng Collection View Widget

- Tạo và sử dụng Live Folder

- Quick Search Box

- Live Wallpaper

11. Xây dựng ứng dụng bản đồ:

- Sử dụng Location-Based Services

- Tìm vị trí

- Sử dụng Proximity Alerts

- Sử dụng Geocoder

- Làm việc với Map-Base Activity

12. Xây dựng ứng dụng Multimedia

- Tạo trình chiếu Audio & Video

- Làm việc với Audio Record & Audio Track

- Sound Pool, Audio & Video Effect

- Truy cập Media Store với Media Scanner

phan-2-lap-trinh-mobile-android

13. Tương tác với các thiết bị tích hợp

- Kết nối và sử dụng Bluetooth

- Quản lý mạng và kết nối internet

- Truyền tải dữ liệu qua wifi

- Các bộ cảm biến trong android

- Near Fiel commucation

14. Telephone & SMS

- Telephone & Khởi tạo cuộc gọi

- Quản lý trạng thái cuộc gọi

- Sử dụng SMS & MM

15. Thiết lập môi trường lập trình Android NDK

- Giới thiệu Android NDK

- Cài đặt Cygwin, Ant và một số công cụ hỗ trợ

16. Làm việc với Native Project

- Tìm hiểu về AndroidDebugBridge và Project Configuration

- Sử dụng C/C++ trong Java

- Biên dịch Native code từ Eclipse

17. Sử dụng JNI trong lập trình nâng cao

- Làm việc với Java primitive

- Lưu trữ dữ liệu với Native key/value

- Tham chiếu đối tượng Java từ Native code

- Lưu trữ tham chiếu đối tượng với Store

- JNI trong C++

- Xử lý các ngoại lệ trong JNI

18. Sử dụng lại Java trong Native code

- Đồng bộ hóa tiến trình Java và Native

- Gọi Java từ Native code

- Xử lý dòng lệnh Java trong tiến trình Native

- Định nghĩa các phương thức JNI

- Xử lý Bitmap và chỉnh sửa Camera từ Native code

19. Ứng dụng Native code

- Tạo Native Activity

- Xử lý các sự kiện trong Activity

- Tiến trình UI, Native và kiến trúc Android_app

- Truy xuất Native Window và Native Time

- Cơ chế Reflection và các bảo mật

20. Đồ họa với OpenGL ES

- Khởi tạo đối tượng OpenGL ES

- Đọc kết cấu PNG với bộ quản lý Asset

- Nạp các bộ kết cấu trong OpenGL ES

- Làm việc với các Sprite

- Thông dịch các Tile map và đối tượng đệm

21. Xử lý âm thanh trong OpenGL ES

- Lập trình với OpenGL ES

- Tạo bộ máy OpenGL ES và quản lý đầu ra

- Thực thi các tập tin âm thanh

- Quản lý phát âm thanh ở chế độ ẩn

- Tạo và thực thi tập tin âm thanh với hàng đợi đệm

22. Quản lý thiết bị Nhập và các bộ Cảm biến

- Tương tác với Android

- Xử lý sự kiện Touch

- Dò các sự kiện từ bàn phím, bàn rê và bi lăn

- Quản lý các bộ cảm biến trên thiết bị

23. Sử dụng các bộ thư viện có sẵn

- Lập trình với các mẫu thư viện chuẩn

- Tăng tốc độ biên dịch trên Android

- Sử dụng các bộ thư viện ngoài

- Sử dụng các biến Makefile

24. Hướng dẫn và bảo vệ tốt nghiệp

- Chia nhóm, chọn đề tài và hướng dẫn phân tích, xây dựng giao diện và các chức năng trong project.

- Bảo vệ project cuối khóa và phỏng vấn trực tiếp với các nhà tuyển dụng. Thực tập và làm việc trong 4 - 6 tháng.DEMO SẢN PHẨM CUỐI KHÓA: Tại đây

Kết quả đạt được

ANDROID T3H Chuyên sâu kiến thức, thực tập cùng Doanh Nghiệp.

Bạn có thể tạo ra ít nhất 3 sản phẩm ứng dụng thiết thực, ý nghĩa và đáp ứng đủ, đạt yêu cầu Doanh nghiệp trong 4 – 6 tháng.

Bảo vệ project và phỏng vấn trực tiếp với nhà Tuyển dụng.

PHẦN I. JAVACORE

- Nắm chắc Javacore; phân tích và giải quyết các bài toán theo Lập trình HĐT;

- Xây dựng các bài toán quản lý trên Java.

- Lập trình giao diện SWING & AWT

+ Các đối tượng JFrame, JPanel,JButton, JLabel, JTextField, JProgressBar

+ Cách sử dụng CardLayout & NullLayout

+ Xử lý các sự kiện WindowListener, MouseListener, KeyListener, cách sử dụng WindowAdapter, MouseAdapter, KeyAdapter.

o UI LookAnd Feel cho JFrame.

o Cách bố trí JButton, JLabel, JTextField, JProgressBar trong JPanel cho từng bài toán giao diện

o Xử lý các sự kiện ActionListener, KeyListenser

+ Ánh xạ đối tượng trong Java

- Sử dụngThread, Xử lý với file âm thanh game .wav, .mid

- Các kỹ thuật xử lý trong lập trình đồ họa; xử lý va chạm, đồng bộ tốc độ của các đối tượng trong Java.

- Xây dựng project App/Game theo từng Level.

PHẦN II - ANDROID

- Cài đặt môi trường Android, Cài đặt và chạy máy ảo Genimotion.

- Thực hành xử lý giao diện layout với các đối tượng Layout và view, Thực hành vẽ trong CustomView

- Thực hành in log và check các trạng thái của Activity bằng LogCat và các sự kiện Click của các View ánh xạ

- Chuyển đổi layout hiển thị giữa các Activity, xây dựng và trao đổi dữ liệu qua lại giữa Activity.

- Thực hành với các dạng Drawable android để tạo giao diện các layout, Custome giao diện Progressbar, button, Editext, TextView, Các bài toán Animation dùng AnimationDrawable

===> Tạo mini Game ứng dụng.

- Xử lý Thread trong Android và viết các ứng dụng.

- Viết ứng dụng đa nhiệm với các đối tượng Handler, Đối tượng Asyntask

- Xây dựng danh sách item animal bằng ListView, ScrollView và Xây dựng Navigation bar và các page hiển thị.

- Thực hành xây dựng màn hình giao diện bằng Fragment

- Thực hành xây dựng database cho Game.

- Thực hành xây dựng broadcast lắng nghe các thao tác của người dùng, xây dựng Servicelocal và remote.

- Lấy và hiển thị danh sách các bài hát trong bộ nhớ External bằng ListView, xây dựng giao diện chơi nhạc, sử dụng MediaPlayer.

- Thực hành sử dụng đối tượng SoudPool để chơi các bài nhạc game, Xây dựng LiveWallPaper ứng dụng

- Viết ứng dụng đa phương tiện với Đối tượng GoogleMap, thực hành lồng khung tranh vào layout và chụp ảnh bằng đối tượng CameraCamera , xây dựng View để soạn tin nhắn, nhắn tin trên screen, sử dụng WindowManager và Service WindowManager,.....

- Xây dựng các phương thức đổi màu background của layout để test bộ cảm biến trên thiết bị.

- Thực hành xây dựng kết nối client-server để chat text

- Xây dựng các ứng dụng App/ Game chất lượng cao, fix bug.

Chính sách ưu đãi

Trong tháng 04, Hệ thống đào tạo CNTT T3H có nhiều chính sách hỗ trợ học phí cho học viên khi đăng ký tham gia khóa học, chi tiết:

- Ưu đãi 35% Học phí cho tất cả học viên đăng ký trong tháng 04/2019 khi đăng ký học khóa học lập trình android.

- Giảm ngay 100k khi đăng ký online
- Chính sách nhóm:
+ Nhóm 2: 200k/hv
+ Nhóm 3 - 4: 300k/hv
+ Nhóm 5: 500k/hv 
+ Nhóm 6 - 7: 800k/hv

THỜI GIAN ÁP DỤNG: 04/2019

 

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI

 

Hàng nghìn học viên T3H đang làm việc tại đâu

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ

100% Giảng viên đến từ các doanh nghiệp

Đội ngũ giảng viên hiện tại của hệ thống đào tạo CNTT T3H hiện đang đảm nhiệm các vị trí Team lead tại các Công ty lớn
100
100% Giảng viên đến từ doanh nghiệp
98
98% giữ các vị trí Team lead - chuyên gia hàng đầu lĩnh vực công nghệ
100
100%+ Luôn Support 24/7

Lịch Khai Giảng các khóa ngắn hạn

Mã Lớp học Khóa đào tạo Khai giảngsort descending Lịch học Thời gian Đăng ký
LJAVA 1904E 1

Lập trình Java Web

03/04/2019 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPYT 1904E

Lập trình Python

05/04/2019 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LAND 1904E

Lập trình Java - Android

08/04/2019 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LFE 1904E

Lập trình Front - end

10/04/2019 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LASP CORE 1904E

Lập trình ASP.Core

10/04/2019 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LTESTCB 1904E

Tester Basic

18/04/2019 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LPHP 1904E

Lập trình PHP

23/04/2019 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LJAVA 1904E

Lập trình ASP.net

28/04/2019 Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký
LTESTNC 1904E

Lớp Automation test

Liên hệ Lịch thống nhất sau 18h - 21h Đăng ký

Đăng ký học

Facebook Comments Box